IVAR FROUNBERG               writer/Shorter Texts/010717

 

 

Kunsten yder ikke l¾ngere et bidrag til opbyggelsen af nationalf¿lelsen pŒ samme mŒde som det var kunstens opgave tidligere. Projektet startede i begyndelsen af 1800-tallet og n¿d godt af bidrag fra bla. forfattere som B.F.S. Ingemann, H.C.Andersen, Johs. V. Jensen,  komponister som C.E.F. Weyse, Niels W. Gade, Carl Nielsen og malere somÉ Idag er det ikke l¾ngere sŒ klart hvilket projekt kunsten indgŒr i.

 

Den musikalske modernisme s¿gte i 50Õerne at skabe et objektivt, internationaliseret sprog befriet fra det subjektive og nationale vanvid der havde udl¿st to ÕverdensÕ-krige. Avantgarden afs¿gte modernismens gr¾nser. Det var oprindeligt en lÕart-pout-ÕlÕart bev¾gelse, der udforskede musikkens sprog i ekstremerne: ny udvidede spilleteknikker, brugen af st¿j, formens opl¿sning i Œbne former, improvisation og alternative mŒder at notere musikken pŒ. Snart blev avantgarden dog ogsŒ politisk – et indl¾g i opg¿ret med de fortidige samfundsstrukturer, der havde overlevet krigenes infernalske kaos. Minimalismem og den specielle danske parallel – konkretismen - accepterer det enkle i et opr¿r mod modernismens og den oprindelige avantgardes entropiske kaos og b¿d pŒ en forenklingens tr¿st. Vi accepterer ikke l¾ngere tilv¾relsens kompleksitet (som Boulez ellers havde gjort til et emblemisk slagord)  men opbygger en tryggere overskuelighed - de enkle politiske budskaber: for/imod denne eller hin supermagt som akt¿r i den kolde krig, for/imod atomkraft, for/imod EU o.s.v.

 

Da muren endelig faldt blev h¿jrefl¿jens tonefald skingert. Den ydre fjende faldt men mange har endnu idag ikke mentalt accepteret konsekvenserne af denne ny samfundsm¾ssige tilstand. HetzÕen mod de tidligere venstrefl¿jstilh¾ngere kan n¾sten dagligt f¿lges i Berlingske Tidende ivrigt sekunderet af skribenter i Weekendavisen. Venstrefl¿jen mŒ sone den skyld det er, at v¾re taberen. At h¿jrefl¿jen derved mŒ acceptere at den ogsŒ har tabt er endnu ikke erkendt. Den ekstreme liberalisme er ikke lykken for det nuv¾rende Rusland. Jeg kan forestille mig at fremtidig samfundsforskning vil d¿mme vesten hŒrdt for resultatet og beklage at dav¾rende pr¾sident GorbachovÕs reformer aldrig fik lejlighed til at udfolde en meget mere harmonisk overgang, bla. fordi tidsfaktoren i samfunds¾ndringen ganske blev overset i euforien.

 

Som samfundsstrukturen ¾ndrer sig fra det nationale, mod – pŒ den ene side – en ¿get kontinentialisering (EU overfor USA og ASEAN-omrŒdets ¿konomier) og – pŒ den anden side – en st¾rkere regionsbevidsthed (pŒ det kulturb¾rende plan) mŒ de kunstneriske institutioner ¾ndre sig. Allerede idag ses en stor mobilitet mellem og til europ¾iske musikkonservatorier og musikh¿jskoler. I Tyskland er der et stort isl¾t af asiatiske studerende og i Danmark af svenske. Desv¾rre er den deraf vakte politiske interesse ikke befordrende for en generel dr¿ftelse af, hvad man vil, hvilke mŒls¾tninger man ¿nsker for musikundervisning i Danmark pŒ h¿jeste plan. Snarere cementerer det den ¿konomiske tilbageholdenhed, der bla. har fŒet undertegnede til at s¿ge andre gr¾sgange med friskere gr¾s.

 

I sin tid var jeg den f¿rste kompositionsstuderende i mange Œr, der s¿gte udenlands for at studere. Alt for fŒ af mine kolleger fulgte efter. Der er for fŒ legater er til rŒdighed for skabende komponister til at de kan fŒ kontakt med kunsneriske milj¿er og retninger udenfor Danmark. Som kunstner skal man opleve fremmedheden for fuldt ud at forstŒ og bearbejde sin egen baggrund. Under mine ophold i USA har jeg aldrig f¿lt mig mere europ¾isk og dansk. Under l¾ngere ophold i europ¾iske lande har jeg forstŒet hvor lille vor verden er, at Danmark er et gr¾nseland, en bl¿d overgang mellem Tyskland og Skandinavien.

 

Fra min nuv¾rende position med et ben solidt plantet i Oslo, ser Danmark ud til – med fuld vilje og i fuld bevidsthed - at isolere sig fra en omverden, hvis indflydelse landets geografiske placering og st¿rrelse ikke kan b¾re at undv¾re. Som dansker mŒ det bekymre mig. Dansk Folkepartis krampagtige fors¿g pŒ at fastholde en ÕrenÕ og ÕdanskÕ kultur gŒr hŒnd i hŒnd med venstrefl¿jens ber¿ringsangst overfor feks. EU. En tilsvarende isolationisme viser sig ikke blot i det musikalske landskab, hvor arven fra nationalkonstruktionen har v¾ret fastholdt under d¾kke af formidlingen af kendskabet og bevidstheden om en ÕtraditionÕ (uanset hvor midlertidig denne har v¾ret), men ogsŒ feks. i reguleringen af arbejdsmarkedet. Her er ¯resundsbroen et fint eksempel pŒ hvorledes skattereglerne ikke er tilpasset den ¿gede mobilitet som politikerne har ¿nsket. Som Õs¾rboendeÕ har jeg og min familie samme oplevelse: det personlige tilh¿rsforhold i samfundsm¾ssig sammenh¾ng (feks. folkeregistersammenh¾ng) er ikke individet men familien – man kan ikke bo et andet sted end den med hvem man er gift! Alligevel sukker visse politikere over den manglende mobilitet i arbejdsstyrken – en demonstration af utrov¾rdigheden.

 

Nationalstatens nedtoning betyder at interessen for et nationalt kunstliv ikke er centralt. Det betyder vel ikke at Danmark ikke skal have et kunstliv? Kunstlivet mŒ bare anskues udfra andre synsvinkler, den mŒ till¾gges andre v¾rdier, feks. anskues som dŽt Knud W. Jensen kalder Ókunsten som v¾rkt¿jÓ – en tr¾ning af oplevelsesstrukturer sŒ vi bliver bedre til at se, fornemme, opfatte og forstŒ ikke kun kunsten selv, men ogsŒ os selv som mennesker, vore medmennesker, omgivelserne, naturen og samfundet. Der findes amerikanske unders¿gelser der bekr¾fter at aktiv ud¿velse af musik hos b¿rn styrker indl¾ring af is¾r matematik. Lad os springe hele den ideologiske utopi om det kreative meneske over - kunst er at arbejde!

 

En anden konsekvens af kontinentialiseringen er ¾ndrede ¿konomiske forhold for de skabende kunstnere. Med kontinentialiseringen ¿ges kravet om harmonisering mellem de t¾t forbundne ¿konomier. Derfor mŒ de ¾ndrede ¿konomiske forhold anskues direkte og underkastes en slags Õdamage-controlÕ. Relationen mellem skattelovgivning, indt¾gtmuligheder og profession mŒ underkastes en n¿jere analyse. Danmark har traditionelt haft et h¿jt beskyttelsesniveau nŒr det g¾lder ophavsretten til musikalske v¾rker, men i de senere Œr er der sket en m¾rkbar nedgang i afregningerne til de danske komponister. KODA har bla. pŒ grund af konkurrencelovgivningen mŒtte lave oml¾gninger, der har fjernet store dele af den nationale beskyttelse. Ordningen med fradrag at Õnationale midlerÕ til opretholdelse af lokal kunstnerisk beskyttelse er sat under pres fra den anglo-amerikanske musikindustri. Set i lyset af skattelovgivningen betyder dette at indt¾gtstab for danske rettighedshavere udhuler gr¾nsen mellem deres professionel virke og dŽt skattemyndighederne kalder hobbyvirksomhed. Kompositionsvirksomhed mŒ nemlig ikke – lige som alle andre erhverv – k¿re pŒ permanent underskud.