IVAR FROUNBERG               writer/Shorter Texts/030925

 

 

KUNST OG POLITIK: Hvorfor musik? – Hvorfor ny musik? – Hvorfor kompositionsundervisning?

 

I disse Œr opleves i det internationale samfund en gradvis nedtoning af kompositionsmusikkens position i forhold til det almene musikforbrug.

 

Man kan opleve politikere som fastholder, at det er et fornuftigt synspunkt, at kun den kunst som kan b¾re sig selv ¿konomisk har overlevelsesv¾rdi, mens den kunst som ikke b¾rer sig selv ikke skal holdes kunstigt i live. Kunstens succeskriterium er for disse politikere det samme som g¾lder for industrien: ¿konomisk rentabilitet. Ikke bare kunsten men hele samfundets succes mŒles i pekuni¾re v¾rdier. Succeskriteriet udstr¾kker sig desuden til sŒ forskellige ting som forskning og individdets mulighed for selvudfoldelse. At nogle af de samme politikere kan udvise en gabende mangel pŒ historie-bevidsthed, g¿r ikke situationen mindre absurd!

 

Men lad os stoppe op et ¿jeblik, for at vurdere om vi virkelig ¿nsker et samfund med sŒ Žntydigt et vurderingskriterie. Vi har oplevet at oph¾velsen af det statslige mediemonopoler (radio- og TV-formidlingen) ikke bragte mere diversitet og bredere programflader, tv¾rtimod viser en opt¾lling af TV-programminutter pŒ en hvilken som helst dag i Œret at hovedparten af tiden medgŒr til et anglo-amerikansk repertoire med Óbred folkelig appelÓ. Det er ikke kritisk-reflektoriske udsendelser, der er tale om, men udsendelser hvis indhold enten er med til at fastholde en v¾rdis¾tning af et forbrugssamfund som internationale koncerner skal skabe profit pŒ, eller, er et skr¾mmebillede af, hvor nedbrydende farligt det er at v¾re pŒ tv¾rs af normaliteten. Vi oplever en nyhedsformidling, som i bund og grund er ukritisk til en langt udstrakt markedsf¿ring af det n¿dvendige i, at f¿re krig mod Iraq (et synspunkt medier i andre dele af verden ikke deler, men de afsk¾res med en bem¾rkning om at de er indoktrinerede! – for vi er ikke indoktrinerede? – hvad skal der til for at kvalificere sig til ikke at v¾re indoktrineret?). Ingen har fremf¿rt bare en sandsynlighedsg¿relse af pŒstandende om truslen er reel. Derimod vi er gjort usikre pŒ om en e-mail som indeholder ordene al qeida vil blive registreret af Echelon. En vittighed om Óal qeida  demolition serviceÓ vil derimod med sikkerhed blive erkl¾ret upassende - vi mŒ t¾nke pŒ ofrene og deres efterladtes f¿lelser. (komponisten John Adams fik faktisk censoreret en opf¿relse af korsatserne fra operaen ÓKlinghoffers d¿dÓ af den n¾vnte Œrsag). Ofrene her, er ikke det tusindtal afghanske civile ofre, men det noget mindre antal, som d¿de i New York den 11. september og som blev markedsf¿rt i flotte billeder og omsat i reklamekroner af nyhedsformidlere over hele USA!

 

Kunsten mŒ kunne v¾re respektl¿s overfor hyklerisk dobbeltmoral. Men kunsten k¾mper en indre kamp. Ikke alle der kvalificerer sig som kunstnere er enige i, at kunsten har en politisk rolle at spille. Disse kunstnere refererer til kunstens evige v¾rdier. Personligt deler jeg ikke deres synspunkt, for det kunst-begreb vi idag refererer til har en langt kortere historik, en historik der er knyttet til moderniteteten (dŽt at der eksisterer historiebevidsthed) som den opstod i forl¾ngelse af oplysningstiden i Europa. Med mindre vi ¿nsker at vende tilbage til et middelalderligt verdenssyn (hvad der er till¿b til i nutiden) mŒ vores kunstbegreb underkastes unders¿gelse for at forstŒ om det kan udvikles ind i fremtiden, eller om kunst som vi har oplevet den mŒske virkeligt har udspillet sin rolle pŒ samme mŒde som religionen mŒske har det?

 

En kunstarts ¾stetik er den samme som de andres; kun materialet er forskelligt (Robert Schumann). Denne aforisme har jeg allerede underlagt mig i min insisteren pŒ at benytte ordet ÕkunstÕ ovenfor. Nu vil jeg hengive mig mod mit eget felt: musikken og hŒbe pŒ at en mulig vanebestemt afvisning af formulerede politiske standpunkter bliver mere nuanceret.

 

Ikke alle har historisk v¾ret enige med Robert Schumann. Litteraturen har et konkretiserbart aspekt gennem ordenes reference til objekter i virkeligheden. Billedkunsten har gennem motivet en tilsvarende mulig reference til den konkrete virkelighed. Arkitekturen er et konkret objekt i sig selv. Musikken har ikke en tilsvarende klar reference til vor virkelighed, den knytter ikke an til konkrete fysiske objekter pŒ samme mŒde som de andre kunstarter. Musikken som klingende f¾nomen er n¾sten fuldst¾ndig abstrakt (selvom renaissancens kuk-kuk-fantasier refererer til g¿gen er det dog ikke deres hoved¾rinde, ligesom Olivier Messiaen ikke genskaber naturens fugle, men inds¾tter hans tolkning af deres sang i et kunstneriskt formforl¿b). Det interessante ved de ovenfor n¾vnte kunstarter er ikke deres mulige reference til den objektive verden, men det, at kunstv¾rket - som unikt objekt - bringes ind i, virker i det oplevende subjekts virkelighed. Denne abstraktion muligg¿r fortolkningen, dŽt at det almene g¿res til en subjektiv oplevelse i oplevelsesnuet. Derved adskiller kunsten sig fra videnskaben. Objektet kan ikke adskilles fra dets subjektive fortolkning. Werner Heissenbergs usikkershedsrelationÉ men i kunsten ligger fokuseringen pŒ objektets virken i subjektet uden at fastl¾gge et endeligt antal fortolkningsmuligheder. Videnskabens krav om reproducerbarhed er opgivet i og med at hver fortolkning er bundet til den aktuelle fremf¿relse, dens interaktion med den omgivende virkelighed og subjektets umiddelbart forudgŒende historik. Alt dette s¾ttes pŒ spidsen i de tidskritiske kunstarter (performing arts) som feks. musikken. Musikkens objekt er det klingende tidsforl¿b mellem tilh¿rerens begyndende hengiven sig til v¾rket til det ¿jeblik hvor v¾rket er gennemspillet. V¾rkets sanses pŒ ny hver gang, dets fremf¿ren varierer via musikerens fortolkning og det lydlige milj¿ det fremf¿res i.

 

Fra middelalderen og frem betragtedes musikken som videnskab. Den indgik i middelalderens Quadrivium sammen med aritmetik, geometri og astronomi. Musik afbillede verdensharmonien. En komponist som Girolamo Frescobaldi (som var organist i Peterskirken i Rom) kan i sine ToccataÕer fra 16xx skabe forbindelse mellem toneh¿jde og formproportioner, men g¿r indbygger un¿jagtigheden, for ikke at gŒ Guds skaberv¾rk i bedene. Det er en konstruktion, hvis kompleksitet vi skal frem til 1960Õerne for at genfinde i en mindre ydmyg form hos komponisten Karlheinz Stockhausen (i orkesterv¾rket Gruppen fŸr Drei Orchester). De videnskabelige referede til talproportionerne i den akustiske teori og til affektl¾ren.

 

Ole Thyssen skriver i En M¾rkeligt Lyst (Thyssen1998, 298): ÓFrem til renaissancen var den ¾stetiske effekt ikke et mŒl i sig selv, men indgik i en cocktail med religion og politik. Kunsten var en st¿ttefunktion, og det ¾stetiske Ói sig selvÓ blev betragtet som en trussel mod den sociale orden, hvad enten truslerne blev fortolket politisk eller religi¿st.Ó St¿ttefunktionen var at repr¾sentere kirken og fyrsterne.

 

Med oplysningstiden skete et paradigmeskift. Dette tegner sig tydeligt i diskussionen mellem komponisten Jean-Philippe Rameau og encyklop¾disten Jean-Jacques Rousseau. Rameau repr¾senterer videref¿relsen af Quadriviums videnskabelige tilgang til musikken og dens teori: Musikken er en videnskab som mŒ have sine sikre regler; disse regler mŒ v¾re udledet af en selvindlysende princip, og dette princip kan n¾ppe erkendes uden hj¾lp fra matematikken. É Det er altsŒ ikke tilstr¾kkeligt at f¿le virkningerne af en videnskab eller kunstart, man mŒ derudover forstŒ den, sŒledes at man kan g¿re dem (virkningerne) forstŒelige. RameauÕs beskriver derfor musikkens teori udfra pytagor¾ernes talproportioner og g¿r harmonikken central for musikken: Musikken er en fysisk-matematisk videnskab, tonen er dens fysiske objekt, og forholdene, som man finder mellem de forskellige toner, er dens matematiske objekt; mŒlet er at behage og v¾kke forskellige lidenskaber i os. Det er den cartesianske skelnen mellem res extensa (den ydre, objektive verden) og res cogitans (den indre subjektive t¾nkning) der er et pr¾mis for Rameau. Rousseau anf¿rer at musikken fremstiller ikke tingene direkte, men v¾kker de samme bev¾gelser i sj¾len som man fornemmer nŒr man ser dem. Der er ingen identitet mellem pŒ den ene side kvantificerbare talforhold og proportioner og pŒ den anden side h¿resansens fornemmelser. For Rousseau bliver melodien den, der v¾kker f¿lelserne. F¿lelserne er det oprindelige i mennesket, dets sande natur – mens fornuften er noget som kommer til som ordnende redskab: Man begynder ikke med at raissonere, men med at f¿le.

 

Denne diskussion virker bekendt og det er n¾sten forstemmende at kritikken af samtidsmusikken stadigv¾k kan koble sig pŒ en 250 Œr gammel diskussion.

 

NŒr tal og formler ikke mer

giver n¿glen til alt som sker

nŒr de som sang og gav sig hen

ved mere end meget l¾rde m¾nd

É

nŒr verden atter har begivet

hen, hvor livet str¿mmer frit

da vil det store livsbedrag

forsvinde, som med et trylleslag.

(Novalis)

 

Wackenroder og Tieck (Kjerschow, pg.48ff)

 

Den tyske musikteoretiker Carl Dalhaus (Dalhaus1982,3ff) mener, at synet om, at kunsten udg¿r en egen Õsf¾reÕ, hvori de enkelte kunstarters v¾rker samles, er opstŒet i romantikken. SŒ sent som hos Kant (Kritik der Urteilskraft, 1790) bet¿d begrebet kunst intet mere end et regels¾t for vurdering af et kunstv¾rks succes. Hos Kant (som hos Rousseau) findes stadigv¾k det historisk fundamentale skel mellem vokalmusikken, som er tekstbaseret, og instrumentalmusikken som er et abstrakt medium. Kant t¿ver med at erkl¾re instrumentalmusikken en kunstart, fordi den l¿ber risikoen for at v¾re en tom lyd, uden substans, en behagesyg underholdning som ikke stemmer vores hjerne til idŽerne, mere forn¿jelse end kultur (Dalhaus1982,31ff).

 

F¿rst med kritikken af Kant Œbnes der op for Óf¿lelser, fantasi og ŒndÓ. Romantikken opstŒr. E.T.A. HoffmannÉ (Kjerschow pg.54)

 

Musikud¿velsen styres nu af en ny klasse: borgerskabet og klaveret bliver centralt for musikud¿velsen. Med Herder opstŒr Sturm und Drang-bev¾gelsen. Kunstbegrebet..